Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu www.darcekovy-raj.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

internetového obchodu www.darcekovy-raj.sk

 

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) špecifikujú komplexné práva a povinnosti zmluvných strán vrátane všetkých podmienok postupu dojednania kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim. Predmetom zmluvy je kúpo-predaj tovaru za podmienok špecifikovaných v týchto VOP a taktiež aj následné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých z dojednanej kúpnej zmluve.

VOP sú v plnom rozsahu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi práva spotrebiteľov, t.j. so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom a účinnom znení, so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

 

Článok 1. Definície pojmov

Predávajúci - osoba, ktorá prostredníctvom webovej stránky www.darcekovy-raj.sk ponúka na predaj dostupný tovar za kúpnu cenu a za podmienok špecifikovaných v týchto VOP.

RAJ HOLDING, s. r. o , Okružná 884/72,06401 Stará Ľubovňa,

IČO: 47835427, DIČ: 2024112585, IČ DPH: SK2024112585

email: info@darcekovy-raj.sk, tel.: +421 522 010 400

 

Kupujúci - osoba, ktorá si záväzne objednala tovar v internetovom obchode na webovej stránke www.darcekovy-raj.sk

Tovar - akékoľvek produkty, ktoré si kupujúci môže objednať ako tovar v internetovom obchode na webovej stránke www.darcekovy-raj.sk.

Internetový obchod - obchod, v ktorom si kupujúci môže „na diaľku“ záväzne objednať tovar prostredníctvom webovej stránky www.darcekovy-raj.sk.

Objednávka – proces, v rámci ktorého si kupujúci vyberie tovar, ktorý má záväzný záujem zakúpiť. Zvolí si spôsob doručenia v rámci ktorého sa kupujúci oboznámi s platobnými a ostatnými podmienkami vyplývajúcimi zo záväznej objednávky zadanej prostredníctvom internetového obchodu.

Zadanie záväznej objednávky - vôľa kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s predávajúcim, predmetom ktorej má byť tovar v internetovom obchode, a to prostredníctvom internetového obchodu alebo zaslaním mailu predávajúcemu.

Kúpna cena - kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v objednávke za tovar spôsobom špecifikovaným v článku 4 týchto VOP.

Zmluva - právny úkon dojednaný medzi kupujúcim v dôsledku zadania záväznej objednávky v internetovom obchode a predávajúcim v dôsledku prijatia objednávky kupujúceho.

Doručenie - predávajúci za zaväzuje zabezpečiť doručenie tovaru kupujúcemu na adresu zadanú kupujúcim pri objednávke tovaru za podmienok špecifikovaných v článku 3 týchto VOP.

Osobné údaje - predávajúci spracuje kupujúcim poskytnuté pravdivé osobné údaje, t.j. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa dodania tovaru, telefónne číslo, emailová adresa, dátum narodenia spôsobom špecifikovaným v článku 12 týchto VOP.

Škoda - akékoľvek zmenšenie majetku predávajúceho, ktoré vzniklo v dôsledku uvedenia nepravdivých osobných údajov kupujúcim alebo v dôsledku porušenia povinností kupujúceho špecifikovaných v týchto VOP.

Odstúpenie od zmluvy - dôvodné alebo bezdôvodné zrušenie zmluvy kupujúcim, resp. predávajúcim za podmienok špecifikovaných v článku 7 týchto VOP.

  

Článok 2. Postup objednávky tovaru

2.1.         Kupujúci je oprávnený zadať záväznú objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu alebo prostredníctvom mailu.

2.2.        Kupujúci je povinný v prípade záujmu o kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu vyplniť objednávku. Pred vyplnením objednávky je kupujúci povinný pridať do košíka tovar, o ktorého kúpu má záujem. Kupujúci je povinný dôkladne sa oboznámiť s obsahom nákupného košíka v internetovom obchode, a to pred tým ako sa rozhodne vyplniť záväznú objednávku. Kupujúci je zároveň povinný vyplniť objednávku pravdivými údajmi, pretože v opačnom prípade nesie zodpovednosť v zmysle týchto VOP.

2.3.        Kupujúci je povinný v prípade záujmu o kúpu tovaru prostredníctvom mailu dôkladne špecifikovať tovar, o ktorý má záujem a zároveň zaslať v maily aj svoje osobné údaje, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, resp. adresu kam chce aby mu bol doručený tovar a telefónne číslo. Kupujúci je povinný dôkladne sa oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa tovaru, o ktorý má záujem v internetovom obchode, a to pred tým ako sa rozhodne zaslať mailom záväznú objednávku. Kupujúci je zároveň povinný zaslať mail so záväznou objednávkou s pravdivými údajmi, pretože v opačnom prípade nesie zodpovednosť v zmysle týchto VOP.

 

 

Článok 3. Doručovanie tovaru

3.1.        Kupujúci je oprávnený vybrať si zo spôsobov doručenia tovaru uvedených nižšie, a za vybraný spôsob doručenia je povinný zaplatiť poplatok za doručenie, ktorý je zahrnutý do kúpnej ceny.

3.2.        Doprava kuriérom UPS na územie Slovenskej republiky je v cene 3,50 eur s dodávkou zvyčajne do 1 pracovného dňa od expedície z nášho skladu. Dodávku tovaru do 24 hodín negarantujeme. V prípade úhrady kúpnej ceny na dobierku je cena za dopravu navýšená o 1 euro.

3.3.        Osobné vyzdvihnutie je bez poplatku, pričom to je možné v čase od 08:00 do 17:00 hod na našej pobočke v Starej Ľubovni. Platba je možná prevodom alebo hotovosťou na našej pobočke.

3.4.          Osobné vyzdvihnutie v pobočke packeta je v cene 2,70 eur. V prípade úhrady kúpnej ceny na dobierku je cena za dopravu navýšená o 1 euro.

3.5.        Pri objednávke tovaru nad 50 eur je doručenie tovaru zdarma. To však neplatí v prípade, ak kupujúci časť objednávky vráti a tým sa zníži cena objednávky pod 50 eur, pričom následne má predávajúci nárok na zaplatenie nákladov za dopravu.

3.6.        V prípade záujmu o doručovanie tovaru do zahraničia nás prosím kontaktujte na čísle +421 522 010 400 alebo emailom na info@darcekovy-raj.sk.

3.7.        Predávajúci je povinný spolu s tovarom doručiť kupujúcemu aj faktúru (daňový doklad), ktorá slúži aj ako záručný list.

3.8.        Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí tovaru skontrolovať obsah zásielky.V prípade, ak by mu bol nedopatrením zaslaný poškodený tovar alebo by k poškodeniu došlo počas prepravy, je kupujúci túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu bezodkladne najneskôr do 12 hodín od prevzatia. V opačnom prípade sa uvedené poškodenie považuje za poškodenie kupujúcim.

3.9.      Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že akékoľvek spätné doručovania predávajúcemu na dobierku neakceptuje a tieto nebude prijímať, pričom kupujúci sa zaväzuje nezasielať tovar predávajúcemu na dobierku, a kupujúci berie na vedomie, že škoda vzniknutá z porušenia tohto zákazu je pričítaná na škodu kupujúcemu.

3.10.      Spotrebiteľ je informovaný e-mailom a SMS správou o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 5 tohto článku.

3.11.      Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od kuriéra alebo zo zásielkovne bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

  

Článok 4. Kúpna cena

4.1.        Kupujúci súhlasí s kúpnou cenou tovaru uvedenou v internetovom obchode, resp. v záväznej objednávke a poplatku za doručenie podľa výberu kupujúcim.

4.2.        Kúpna cena uvedená v internetovom obchode je konečná.

4.3.        Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar vopred na účet, resp. platbou na dobierku.

  

Článok 5. Vybavenie objednávky

5.1.        Produkty ponúkané v internetovom obchode, ktoré sú označené ako „na sklade“ sa nachádzajú na sklade predávajúceho, preto pri objednávke zbytočne nestrácate čas. Tovar objednaný do 12:00 je expedovaný ešte v ten istý deň. V prípade víkendu predávajúci expeduje tovar prvý pracovný deň po víkende.

5.2.        Pokiaľ je objednaný tovar označený ako „na ceste na sklad“ predávajúci expeduje tovar v deň jeho naskladnenia. V tomto prípade je zákazník informovaný o stave jeho objednávky a to už, hneď po spracovaní objednávky o tom, že tovar na sklade nie je. Následne aj po jeho naskladnení a expedovaní tovaru.

5.3.        Ak je potrebné tovar objednať od výrobcu, objednávku predávajúci vybaví do 14 pracovných dní. V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke kupujúci informuje predávajúceho emailom alebo telefonicky. Tak isto bude aj predávajúci informovať kupujúceho o prípadných zmenách o stave objednávky.

5.4.        O stave objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom emailu. Pokiaľ kupujúcemu bude doručený email s textom: "Stav Vašej objednávky: EXPEDOVANÁ, zásielku môžete očakávať o 1-3 pracovné dni - v závislosti od Vami zvoleného spôsobu prepravy. Pokiaľ zásielka v tomto čase nedorazí, informujte sa na Vašej pošte (stáva sa, že sa oznamovací lístok "stratí"), v prípade prepravy kuriérom, kontaktujte prosím Vašu pobočku kuriérskej služby UPS. Pripravte si sledovacie číslo zásielky.

5.5.        Môže sa stať, že notifikačný email o potvrdení alebo ozname stavu objednávky k Vám nedorazí z dôvodu nastavení filtra spamu u Vášho poskytovateľa emailu. V takom prípade doporučujeme overiť si stav telefonicky na čísle +421 522 010 400 alebo emailom na adrese info@darcekovy-raj.sk

5.6.        V prípade, ak si kupujúci objedná tovar, resp. výrobok, ktorý sa vyrába priamo na mieru, kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle článku 7 týchto VOP.

5.7.        Tovar, resp. výrobok, ktorý sa vyrába priamo na mieru je buď tovar, uvedený v bode 6.8 článku 6 týchto VOP, tovar, označený v internetovom obchode ako tovar, vyrábaný priamo na mieru alebo tovar, o ktorom predávajúci informoval kupujúceho mailom ihneď po objednávke.

5.8.        Tovar, resp. výrobok, ktorý sa vyrába priamo na mieru sú sedacie vaky a kožené papuče
Článok 6. Storno – zrušenie objednávky

6.1.        Kupujúci je oprávnený stornovať, t. j. zrušiť objednávku najneskôr do 5 hodín od jej zadania (teda vytvorenia), ak predmetom objednávky je tovar ktorý je vyrobený podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa (teda tovar vyrábaný na zákazku, t. j. sedacie vaky, kožené papuče).

6.2.        Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku ihneď po doručení, avšak najneskôr do 2 týždňov odo dňa doručenia objednávky z dôvodov podľa bodu 6.4 tohto článku.

6.3.        Dôvodom na zrušenie objednávky podľa článku 6 bodu 6.3. je vrátenie tovaru kupujúcim, vrátenie tovaru kupujúcim bez udania dôvodu, skutočnosť, že si kupujúci objednal zlú veľkosť, skutočnosť, že sa kupujúcemu objednaný tovar nepáči a skutočnosť, že kupujúci nemá ďalší záujem o tovar.

6.4.        V prípade, ak sa kupujúci rozhodne stornovať, t. j. zrušiť objednávku podľa článku 6, bodu 6.3 a  kupujúci nie je oprávnený vybrať si inú možnosť zrušenia zmluvy, resp. odstúpenia od zmluvy.

6.5.        Predávajúci je oprávnený započítať škodu, ktorá predávajúcemu vznikla v dôsledku správania sa kupujúceho s platbou kupujúceho.

6.6.        Ak kupujúci má záujem o vrátenie tovaru v zmysle dôvodov uvedených v článku 6 bod 6.4., takýto úkon kupujúceho sa považuje za zrušenie, t. j. stornovanie zmluvy v zmysle článku 6. bod 6.3 a 6.4.

6.7.        V prípade ak kupujúci urobí úkon smerujúci k zrušeniu objednávky, resp. k stornu objednávky, nie je oprávnený následne tento úkon meniť v zmysle článku 8. týchto VOP.

 


Článok 7. Poučenie o odstúpení od zmluvy a odstúpenie od zmluvy

7.1.        Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní z toho dôvodu, že nemôže dodať tovar z dôvodov na strane tretej osoby.

7.2.        Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. V rovnakej lehote je kupujúci povinný doručiť tovar, ktorý má byť predmetom odstúpenia od zmluvy odo dňa odstúpenia od zmluvy. Dôležité upozornenie: Jednorázové rúška, respirátory FFP1-FFP3 a ochranné štíty nie je možné odstúpenie od zmluvy z hygienických dôvodov. To neplatí pokiaľ ostal výrobok v pôvodnom hygienickom obale.

7.3.        Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a vrátite tovar pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.4.        Za odstúpenie od zmluvy sa nepovažuje situácia, kedy kupujúci neprevzal predmet kúpy a situácie, kedy kupujúci požiadal o zrušenie, t. j. stornovanie zmluvy.

7.5.        Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou u predávajúceho na adresu spoločnosti uvedeného v článku 1 týchto VOP.

7.6.        Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s vráteným tovarom predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru kupujúcim znáša kupujúci.

7.7.        Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.8.        Predávajúci v rámci týchto VOP poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy.

7.9.        Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, či pochybeniu personálu darcekovy-raj.sk. V takom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom predávajúci Kupujúceho informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä, avšak nie výlučne, nasledujúce prípady: cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru) u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic.

  


Článok 8. Poškodený tovar

8.1.        Kupujúci je povinný oznámiť skutočnosť, že tovar je poškodený predávajúcemu formou e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 12 hodín od doručenia, resp. prevzatia tovaru.

8.2.        V prípade, ak si kupujúci nesplní povinnosť podľa článku 8 bodu 8.1., platí fikcia, že tovar bol po doručení poškodený kupujúcim. V tomto prípade predávajúci nezodpovedá za doručený tovar. Od takejto zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol poškodený, nie je možné, aby kupujúci odstúpil, resp. žiadal o zrušenie o zmluvy v zmysle týchto VOP.

8.3.        V prípade ak kupujúci vráti formou zrušenia zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy poškodený tovar, predávajúci nie je povinný uznať ako platné zrušenie zmluvy, resp. odstúpenie od zmluvy.

8.4.        V prípade podľa článku 8 bodu 8.3. je predávajúci oprávnený si započítať škodu s platbou, ktorú kupujúci predávajúcemu zaplatil.

8.5.        Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci zašle kupujúcim zaslaný poškodený tovar späť kupujúcemu až po pripísaní finančných prostriedkov za opätovné doručenie tovaru po spätnom doručení poškodeného tovaru kupujúcim, na účet predávajúceho.

 

 Článok 9. Reklamačný poriadok

9.1.        Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle účinných a platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

9.2.        Ak pri tovare nie je uvedené inak, poskytovaná záruka na tovar je 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Záruka na tovar sa nevzťahuje vtedy, ak k poškodeniu, vade, resp. chybe výrobku došlo nesprávnym zaobchádzaním tovaru, nesprávnym používaním tovaru, nesprávnym ošetrovaním tovaru a pod.

9.3.        Kupujúci je oprávnený predávajúceho vopred kontaktovať za účelom spôsobu vybavenia reklamácie.

9.4.        V prípade, ak kupujúci chce reklamovať tovar, je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný po dohode s predávajúcim zaslať tovar, ktorý má byť predmetom reklamácie na adresu predávajúceho, a to ako balík doporučenou zásielkou spolu s kópiou daňového dokladu, ktorý bol kupujúcemu zaslaný spolu s tovarom pri kúpe.

9.5.        Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tovaru na reklamáciu a zároveň je v rovnakej lehote povinný informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie a zaslania dokladu o vybavení reklamácie.

9.6.        Po doručení reklamácie je predávajúci oprávnený kontaktovať kupujúceho e-mailom, resp. telefonicky za účelom vybavenia reklamácie. Kupujúci je povinný poskytnúť akúkoľvek súčinnosť predávajúcemu pri vybavovaní reklamácie.

9.7.        Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:

    • oprava vady tovaru,
    • výmena tovaru,
    • výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru)
    • vrátenie peňazí
    • neuznaním reklamácie.

9.8.        Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.9.        Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

 

Dodatok: V prípade uznania reklamácie výrobku viac ako 1 rok používaného bude zákazníkovy odrátaná čiastka za amortizáciu.


REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Článok 10. Náhrada škody

10.1.      Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu vzniknutej škody, a túto je kupujúci povinný predávajúcemu nahradiť v prípade, ak predávajúcemu vznikne škoda, a to najmä ak kupujúci zadaním nesprávnych údajov pri vypĺňaní objednávky spôsobí doručenie inej osobe, resp. na inú adresu, ak si kupujúci nevyzdvihne včas zásielku od Slovenskej pošty,  a .s., zásielkovne,  resp. od kuriéra, a taktiež ak kupujúci bude mať záujem na stornovaní, t.j. zrušení objednávky po 5 hodinách od jej zadania alebo ak predávajúcemu vznikne škoda v dôsledku neprevzatia zásielky tovaru kupujúcim.

10.2.      Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu preukázateľnú škodu vo výške, v akej predávajúcemu vznikla, a to vrátane poplatkov za balné, poštovné, poštovné vzniknuté za doručenie tovaru späť, úkony právnej pomoci, resp. poplatok za vymáhanie pohľadávky, ktorý je na základe zmluvy uzatvorenej s predávajúcim predmetom ktorej je vymáhanie nezaplatených pohľadávok účtovať tretia osoba.

10.3.      Predávajúci je oprávnený vymáhať náhradu škodu od kupujúceho následným spôsobom.

10.4.      Predávajúci najskôr vyzve kupujúceho, aby zaplatil škodu, resp. dlžnú sumu, pričom je oprávnený si za takúto výzvu formou upomienky uplatňovať poplatok zaupomienku vo výške 3 Eur.

10.5.      Predávajúci je oprávnený postúpiť pohľadávku tretej osobe, resp. je oprávnený poveriť tretiu osobu vymáhaním pohľadávok, ktorá je oprávnená si uplatňovať za upomienku poplatok maximálne vo výške 5 Eur a skutočné náklady za doručovanie písomností.

10.6.      V prípade, ak kupujúci nezaplatí škodu a poplatok za upomienku predávajúcemu, predávajúci je oprávnený postúpiť pohľadávku tretej osobe, resp. je oprávnený poveriť tretiu osobu vymáhaním pohľadávok, ktorá je oprávnená si uplatňovať za upomienku poplatok maximálne vo výške 5 Eur a skutočné náklady za doručovanie písomností.

10.7.      Ak kupujúci nezaplatí náhradu škody, resp. dlžnú sumu vrátane poplatkov za upomienky ani po výzve podľa článku 10 bodu 10.5 a bodu 10.6, je predávajúci oprávnený splnomocniť advokátsku kanceláriu na právne zastupovanie pri vymáhaní pohľadávky. Za právne zastúpenie vznikne predávajúcemu ďalšia skutočná škoda spočívajúca v zaplatených trovách právneho zastúpenia, pričom nahradenie tejto škody si predávajúci bude požadovať od kupujúceho v predžalobnej výzve prostredníctvom advokátskej kancelárie.Článok 11. Alternatívne riešenie sporov

11.1.      Kupujúci, t. j .spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovedal na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ,,zákon o ARS“).

 11.2.      Návrh na začatie ARS môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona o ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh sa podáva subjektu ARS podľa §3 zákona o ARS, a to prostredníctvom:

formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 zákona, k tomu určenej platformy, ktorá je dostupná on-line na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sa nachádza aj na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podať návrh, má spotrebiteľ. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie ARS v sume, ktorá nesmie presiahnuť 5 EUR vrátane DPH.

 11.3.      Formou ARS môžu byť riešené iba spory medzi  spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, s výnimkou sporov podľa §1 ods. 4 zákona o ARS a sporov, ktorých vyčísliteľná hodnota nepresahuje sumu 20 EUR.


Článok 12. Ochrana osobných údajov

12.1.      Prevádzkovateľ internetového obchodu a spracovateľ osobných údajov je RAJ HOLDING, s. r. o., sídlo: Okružná 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa , IČO: 47835427. Oprávnená osoba na spracovanie osobných údajov je Miroslav Šlosár, trvale bytom Okružná 884/72, 064 01 Stará Ľubovňa. Prevádzkovateľ získava, spracováva a poskytuje osobné údaje v súlade s platným a účinným znením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „zákon“).

12.2.      Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie osobných údajov od kupujúceho za účelom spracovania objednávky kupujúceho predávajúcim a identifikácie kupujúceho a jeho kontaktných a korešpondenčných údajov v rámci dojednania kúpnej zmluvy dojednanej na diaľku, doručenia predmetu kúpnej zmluvy prostredníctvom tretích osôb, daňovej a účtovnej evidencie faktúry a kúpnej zmluvy (príslušný správny orgán na úseku daní), kontaktovania kupujúceho v súvislosti s dojednanou kúpnou zmluvou. Účelom spracúvania osobných údajov je aj e-mailing, t.j. zasielanie noviniek ohľadom nového tovaru, výrobkov, prezentačných akcií a pod. Účelom spracúvania osobných údajov je aj prípadné vymáhanie nezaplatených pohľadávok zo strany kupujúceho.

12.3.      Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledovné osobné údaje kupujúceho: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa.

12.4.      Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje bez súhlasu kupujúceho v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b), pretože kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ poučuje kupujúceho a kupujúci súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ poskytol, resp. sprístupnil tretej osobe jeho osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa určená na doručovanie a to za účelom doručenia tovaru, ktorý si kupujúci u prevádzkovateľa objednal, resp. za účelom vedenia účtovnej evidencie. Prevádzkovateľ poučuje kupujúceho a kupujúci súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ zasielal na emailovú adresu kupujúceho novinky ohľadom nového tovaru, výrobkov, prezentačných akcií a pod. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak nebude mať ďalší záujem na zasielaní noviniek formou emailingu, tento súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním správy s textom „Nesúhlasím so zasielaním noviniek formou emailingu“ na mail info@darcekovy-raj.sk. Prevádzkovateľ poučuje kupujúceho a kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracovávané a uchovávané aj vtedy, ak dôjde zo strany kupujúceho k odstúpeniu od zmluvy, resp. stornovaniu objednávky. Prevádzkovateľ poučuje kupujúceho a kupujúci berie na vedomie, že v prípade zmeny svojich osobných údajov, resp. nepravdivého zadania svojich osobných údajov je povinný túto zmenu, zadania opravu oznámiť prevádzkovateľovi, a to mailom na info@darcekovy-raj.sk, pretože v opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu, ktorá prevádzkovateľovi vznikne, a to v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu www.darcekovy-raj.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

12.5.      Kupujúci má právo v rámci ochrany osobných údajov na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; namietať spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; namietať využívaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku; namietať poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu.


Článok 13. Záverečné ustanovenia

13.1.      Otázky neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

13.2.      Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 4.12.2015.

 

V Starej Ľubovňa, dňa 4.12.2015

 

Miroslav Šlosár, konateľ spoločnosti

RAJ HOLDING, s. r. o.       

 

 

Dozor vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk